تبلیغات
                                            
كایت موتوردار
احتراما باستحضارمتقاضیان آموزش خلبانی کایت موتوردار ( Powered Hang gliding ) میرساند که پس ازانجام مصاحبه توسط مسئولین آموزشگاه و به شرط قبولی در مصاحبه , متقاضی برای انجام معاینات پزشکی به طب هوایی AMC معرفی میگردد و پس از دریافت گواهی  پزشکی MEDICAL که الزامی میباشد متقاضی میتواند برای ثبت نام و تکمیل پرونده نزد آموزشگاه اقدام نماید.
UL _ PILOT Training Course
مسیر آموزش (Course Outline)
این دوره  آموزشی برای آندسته از افرادی که علاقمند به پرواز با سبکترین و ساده ترین وسیله پروازی میباشند طراحی شده و با کسب دانش و مهارتهای لازم خواهند توانست پس از طی کلا سهای آموزش تئوری ( Ground School ) بمدت 60 ساعت بر اساس Syllabus آموزشی کتاب هوانوردی ( Private Pilot Manual ( Jeppessen و همچنین پروازبا کایت موتوردار Aquilair مد ل Swing 14 بمدت 50 ساعت کلاسهای عملی( Practical ) خود را تحت نظر مستقیم مربیان آموزشگاه که جزو اساتید مجرب اداره استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری میباشند بر اساس Syllabus آموزش کتاب هوانوردی( Private Pilot Maneuvers ( Jeppessen طی نمایند و پس از قبولی در امتحانات کتبی ( WrittenTest ) توسط کامپیوتر و همچنین Practical Maneuvers و طی کلاسهای هواشناسی توسط استاد مربوطه موفق به کسب گواهینامه خلبانی کایت موتوردار ( P P L ) خواهند شد . ضمن آنکه هنرجو پس از 12 الی 15 ساعت پرواز موفق به پرواز SOLO خواهد شد.
هدف از آموزش ( Course Aim )
The Focus : Learning to fly safe & smooth
توضیحات دوره ( Course Description )
هنرجوی خلبانی موظف است در کلیه مراحل کلاسهای آموزشی بطور مستمر و موثر حضور داشته باشد تا در امتحانات پایانی هر فصل آموزشی بتواند شرکت نماید و عدم موفقیت در احراز نمره قبولی منجر به برگزاری کلاسهای فوق برنامه و هزینه های مضاعف خواهد شد که بعهده هنرجوی خلبانی میباشد . ضمن آنکه تمرینهای عملی ذیل نیز میبایستی دارای نمرات قابل قبول از طرف مربی آموزشگاه ( Flight Grade Slip ) که نشاندهنده میزان مهارت عملی شما میباشد را دارا باشد.                                        
مدارک لازم برای دریافت گواهینامه خلبانی فوق سبک ( Qualification for a UL- Pilot License )
Pass WrittenTest
Pass Practical Test
Pass Exam Meteorology
Pass Solo Flight
Pass Navigation Flight
Pass Passenger carrier Flight
Membership In The CIRRUS Club
مدارک لازم جهت ثبت نام در آموزشگاه

ارائه فیش بانکی
دو سری رونوشت از تمام صفحات شناسنامه
تکمیل فرم های ثبت نام
چهار قطعه عکس 4*3 جدید
تعهد نامه
ارائه Medical از طب هوایی AMC
هد یه 1 ( Gifts I )               

ارائه Log Book دفترچه ثبت پرواز آموزشگاه      
ارائه پیراهن فرم خلبانی آموزشگاه                    
ارائه سا ک پروازی آموزشگاه                                
ارائه كلاسور پروازی آموزشگاه                                    
هزینه دوره ( Price )

هزینه کلاسهای تئوری ( Ground School )  برای 60 ساعت آموزش 18.000.000 ریال میباشد.
هزینه کلاسهای عملی ( Practical ) برای 50 ساعت بازای هر ساعت پروازی2.000.000 ریال میباشد.
                                                                                              لازم بذکر است که هزینه کلاسهای تئوری و 10 ساعت پرواز کلاسهای عملی یکجا در زمان ثبت نام وتکمیل پرونده دریافت میگردد. 
هدیه 2 ( Gift 2 )                                                                                  
بازای پیش پرداخت 40 ساعت پرواز باقیمانده در هنگام ثبت نام ( پرداخت کل مبلغ هزینه آموزش ) میتوانید از هدیه 2 آموزشگاه که شامل 5 ساعت پرواز اضافه میباشد بهره مند گردید .50 ساعت + 5 ساعت = 55 ساعت.بیمه ( Insurance )لازم بذکر است کلیه هنرجویان خلبانی هواپیمای فوق سبک  دارای بیمه حوادث سرنشین و شخص ثالث معتبر میباشند.             
              
تمرینهای عملی     ( Practical )               
Flight - Grade Slip                                 
Preflight Procedures                                      
Short Field Take off
Starting Procedures
Soft Field Take off
Engine Run up
Short Field Landing
Engine Shutdown
Soft Field Landing
Parking Procedures
Traffic Pattern
Taxiing
Go Around
Use of Brake
Cross Wind Take off
Use of Radio
Cross Wind Landing
Straight & Level
Side Slip
Climbs
Forward Slip
Descents
Emergency Landing off Field
Level Off
Emergency Landing Air Port
Use of Trim
Slow Flight
Turns
App to Land Stalls
Steep Turns
Take off Stalls
Climbing Turns
Turning Around a Point
Descending Turns
S - Turns
Normal Take off
Power Setting
Normal Landing
کایت سواری تفریحیکایت سواری تفریحیکایت سواری تفریحیکایت سواری تفریحیکایت سواری تفریحیکایت سواری تفریحیکایت سواری تفریحیکایت سواری تفریحیکایت سواری تفریحیکایت سواری تفریحیکایت سواری تفریحی