تبلیغات
Please enter domain name e.g. google.com to check A entries for domain.
If DNS servers return different IP it may indicate:
  • Domain have wrong configuration or DNS server has outdated info
  • Domain has been banned by DNS server
  • Domain use anycast technology
 

MultiDNS checker

Using domain server:
Name: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 8.8.4.4
Address: 8.8.4.4#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 8.26.56.26
Address: 8.26.56.26#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 8.20.247.20
Address: 8.20.247.20#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 208.67.222.222
Address: 208.67.222.222#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 208.67.220.220
Address: 208.67.220.220#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 208.67.222.220
Address: 208.67.222.220#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 208.67.220.222
Address: 208.67.220.222#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 156.154.70.1
Address: 156.154.70.1#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 156.154.71.1
Address: 156.154.71.1#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 198.153.192.1
Address: 198.153.192.1#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 198.153.194.1
Address: 198.153.194.1#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 199.85.126.10
Address: 199.85.126.10#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 199.85.127.10
Address: 199.85.127.10#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 199.85.126.20
Address: 199.85.126.20#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 199.85.127.20
Address: 199.85.127.20#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 199.85.126.30
Address: 199.85.126.30#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 199.85.127.30
Address: 199.85.127.30#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 77.88.8.8
Address: 77.88.8.8#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 77.88.8.1
Address: 77.88.8.1#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 77.88.8.88
Address: 77.88.8.88#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 77.88.8.2
Address: 77.88.8.2#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 77.88.8.7
Address: 77.88.8.7#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190
Using domain server:
Name: 77.88.8.7
Address: 77.88.8.7#53
Aliases: 

PARAPINK.COM has address 85.158.203.190